Open Leercentrum Almere

Het voordeligste studiecentrum van Nederland!

Inschrijfformulier

Gebruik onderstaand formulier om aan te melden. Veel succes!

Let op! Onvolledig ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen.

Ik schrijf me in voor:

Naam:

Plaats

Telefoon:

E-mail:

Postcode

Adres:

Personalia

Onderdelen

 

Open Leercentrum Almere: Vrijheid, kwaliteit en Rendement!

Vak:

Niveau

Algemene Voorwaarden Open leercentrum Almere

 

 

1. De definitief aanmelding voor een dienst vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart de deelnemer zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Een vooraanmelding kan namelijk online via onze site (www.openleercentrumalmere.nl), per e-mail (administratie@openleercentrumalmere.nl).

2. Bij inschrijving voor een dienst verbindt men zich voor tenminste één maand en voor het volledige kosten daarvoor. Een maand is een kalendermaand, begint op de eerste van die maand en dient volledig voldaan te worden.

3. De kosten dienen uiteindelijk twee werkdagen voor aanvang van de rekening te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van de dienstkosten kan deelname aan de cursus geweigerd worden.

4. Het dienstgeld wordt per maand berekend of een veelvoud daarvan, ook indien er i.v.m. reguliere schoolvakanties geen les wordt gegeven (exclusief de zomervakantie in de maanden juli en augustus). Indien beide partijen het zinvol achten vinden er ook tijdens (delen van) deze vakantie cursusbijeenkomsten plaats.

5. Annulering van een dienst dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, minimaal één kalendermaand van tevoren. Te rekenen vanaf de eerste van de maand. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld.

6. U heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het dienstgeld, indien u niet of in beperkte mate van de dienst gebruik maakt.

7. Indien voor een dienst niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de cursist(e). Vorderingen op cursusgelden worden door ons te allen tijde uitbesteed.

8. Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de diensten verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan de klachtencommissie van het studiecentrum, klachtencie@openleercentrumalmere.nl

9. Leerlingen zijn automatisch uitgeschreven per einde schooljaar of anders uiterlijk per 1 juli, daar er tijdens de maanden juli en augustus geen les wordt gegeven. Voor een nieuwe cursus dient men zich opnieuw op te geven.